ظرفیت محدود برای ثبت نام سال تحصیلی جدید پیش ثبت نام

کادر آموزشی، اداری و اجرایی دبستان دختران فدک

دبستان هوشمند فدک - سرکار خانم ناطقی

سرکار خانم ناطقی

معاون آموزشی دبستان فدک

تصویر موجود نمی باشد

سرکار خانم سرمست

معاونت مالی اداری

تصویر موجود نمی باشد

سرکار خانم منعم

معاونت انضباطی

تصویر موجود نمی باشد

سرکار خانم رحیمی

معاونت پرورشی

خانه اخبارتماس با ماشماره تماس